بابا حجی
بعضی ها هستن ... که میرن . و جاشون همیشه خالی می مونه . و هر چی بیشتر بودن، رفتن شون سخت تر میشه . خدایا خودت شاد نگه شون دار و در امان خودت مراقب شون باش . چون خیلی دوس داشتنی بودن وقتی که رو زمین تو زندگی میکردن . خیلی خیلی .